مراکز بهداشتى، درمانى، سلولى و انتقال خون

Samayesh Solutions

اهمیت شرایط محیطى در مجموعه هاى بهداشت و درمان در هر جاى دنیا از بدیهیات است. این شرکت با توانمندى خود و با سابقه طولانى در این بخش از بازار حـضور دارد و سامانه هاى EMS را در مراکز سلولى، آزمایشگاه هاى تشخیص طبى، بیمارستان ها و سازمان انتقال خون پیاده سازى مى کند. بیش از 14000 نقطه ثبت در 70 شهر کشور در حوزه بهداشت و درمان نتیجه فعالیت چند ساله سامایش مى باشد.

سامایش، جامع‌ترین سیستم مانیتورینگ پارامترهای فیزیکی و الکتریکی