کنترلر هواساز سامایش با قابلیت کنترل مستقل پارامترهاى عمومى محیطى همچون دما، رطوبت، فشار و همچنین امکان برنامه ریزى هاى گوناگون طبق استانداردها و نیازهاى مشترى، قابلیت کنترل انواع مختلف سیستمهاى تهویه مطبوع ادارى، تجارى، مسکونى و صنعتى را دارا می‌باشد.

از دیگر مزیت هاى ایـن سـیستم می‌توان به مانیتورینگ پارامترهاى مختلف هـوارسان توسـط نرم‌افزار مانیتورینگ سامایش نام برد.

این دستگاه با توجه به بررسى نیازهاى صنایع دارویى، بیمارستان ها و… که نیازمند کنترل دقیق پارامتر هاى محیطى می‌باشند، طراحى و ساخته شده است و قابلیت کنترل هوارسان هاى اتاق تمیز، بیمارستان ها، اتاقهاى ایزوله، هوارسان هاى صنایع دارویى و… را دارد.
کاربردها