راهکارهای سامایش

درخشان صنعت با توجه به قابلیت طراحی و ساخت تجهیزات این امکان را برای مشتریان فراهم آورده که طبق نیاز ایشان راهکارهایی جهت برآورد نیاز به پایش در اختیار ایشان قرار گیرد. هر کدام از راهکارها که در حال حاضر در سبد خدمات ارائه شده از شرکت موجود است بر طبق نیاز مشتریان در آن بخش از بازار طراحی شده است هر کدام از راهکارها از تعدادی سخت‌افزار و تجهیزات مورد نیاز آن گروه از مشتریان تشکیل می‌شود که به همراه نرم‌افزاری متناسب با آن اهداف تکمیل شده و عرضه می‌گردد هم اکنون درخشان صنعت با ۴ راهکار عمده در بازار حضور دارد و همانگونه که اشاره شد طبق نیاز بازار امکان اضافه شدن راهکارهای جدید با تکیه بر تیم تحقیق و توسعه درخشان صنعت و استفاده از مشاورانی در آن حوزه قابل طراحی و اضافه شدن به خدمات شرکت می‌باشد.
دیتا سنترها و اتاق‌های سرور
مراکز مخابراتی سیار و ثابت
کارخانه‌های داروسازی و مواد غذایی
مراکز درمانی، بهداشتی، سلولی و انتقال خون