دستگاه اندازه گیرى پارامترهاى الکتریکال سرى PO04 وسیله اى مناسب جهت مانیتور پارامترهاى مختلف برق سه فاز در تابلوهاى برق است.
دستگاه اندازه گیرى پارامترهاى الکتریکال سرى PO04 مانند سایر تجهیزات سامایش قابلیت اتصال به نرم افزار سامایش را داشته و کاربر امکان مشاهده، بررسى و انجام تنظیمات دستگاه را به سادگى از محیط نرم افزار دارد.

دانلود دفترچه کاربری